Thông minh từ trong bụng mẹ: cách của người Do Thái