Tại sao cần tập trung phát triển não trẻ trong Giai đoạn vàng?