Nghệ thuật động viên, khích lệ con cái của người Nhật